Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Gołdapi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Gołdapi.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-31
Adres strony:  http://dkgoldap.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
brak audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-05-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, e-mail: dyrektor@dkgoldap.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 876150803.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Gołdapi, 19-500 Gołdap, ul. Krótka 2
Jest obiektem pod opieką konserwatora zabytków i ze względów technicznych nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Do budynku prowadzą trzy wejście od strony ulicy Krótkiej,  Żeromskiego oraz Placu Zwycięstwa. Wejście nie posiada podjazdu dla wózków w części budynku mieszczącego się od ulicy Krótkiej. Do budynku można wejść od strony ulicy Żeromskiego na dziedziniec Domu Kultury, z którego jest wejście do sali wielofunkcyjnej, Studia Nagrań, Studia Jazzgot oraz Kina Kultura. Wejścia  i przejścia są wyposażone w urządzenia dla osób niepełnosprawnych (krzesełko przychodowe).W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Z części kinowej można przemieścić się do częściowo do pomieszczeń mieszczących się od ulicy Krótkiej: Pracowni Tańca Towarzyskiego, Pomieszczenia specjalisty ds organizacji imprez i projektów, dyrekcji, księgowości, Galerii K2, Pracowni Gitary.  W obiekcie położonym w części od ulicy od ulicy Żeromskiego znajdują się Pracownia Muzyczna, Pracownia Fotografii, Pracownia Witrażu, Pracownia Rysunku i Pracownia Rękodzieła, do których  nie ma możliwości pełnego zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przed budynkiem oraz na Dziedzińcu Domu Kultury nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze w części od ulicy Plac Zwycięstwa – wejście do Kina Kultura prowadzące do wejścia od strony ulicy Krótkiej. Budynek jest wyposażony w  toalety dla osób niepełnosprawnych wyposażona w podstawowe elementy zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz włączniki światła na odpowiedniej wysokości została zapewniona przestrzeń manewrowa.

Świetlica wiejska  w Grabowie , Grabowo 54, 19-500 Gołdap

Lokal świetlicy wiejskiej w Grabowie mieści się w budynku współużytkowaniem z innymi instytucjami. Wejście oraz do pomieszczenia świetlicy prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla wózków. Drzwi wejściowe sprawiają że osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z pomocą pracownika i osoby towarzyszącej, konieczne jest otwarcie skrzydła drzwi.

Dla osób na wózkach nie dostępne są korytarze, brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Świetlica wiejska  w Kozakach, Kozaki 19a, 19-500 Gołdap

Do świetlicy prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ulicy. Do drugiego wejścia  prowadzi chodnik z podjazdem dla wózków. Wejście (drzwi) główne i boczne  i dostosowane są przejazdu na wózkach. Pomieszczenia wewnątrz budynku są dostosowane do poruszania się na wózkach.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w podstawowe elementy zainstalowane odpowiednio przystosowane miski ustępowe i umywalki, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz włączniki światła na odpowiedniej wysokości została zapewniona przestrzeń manewrowa.

Świetlica wiejska  w Żelazkach, Żelazki 1a, 19-500 Gołdap

Do świetlicy prowadzi główne wejścia od strony podwórka bezpośrednio graniczącego z drogą. Do głównego wejścia prowadzi chodnik z podjazdem dla wózków. Wejście (drzwi) główne dostosowane są przejazdu na wózkach. Pomieszczenie wewnątrz budynku są dostosowane do poruszania się na wózkach.

W świetlicy nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy.

Do świetlicy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia
Dom Kultury w Gołdapi planuje szkolenia pracowników. Trwają prace nad zmianą strony internetowej, zgodnej z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zmiany w dostępności uzależnione jest od posiadanych środków budżetowych oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.