Regulamin do pobrania:

Regulamin korzystania z usług dk 3.01.2023

Regulamin:

 

Zarządzenie nr 1/2023

Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

DR.011.1.2023

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi

Działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.) oraz § 8 ust. 1 Statutu Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL VIII/302/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie nadania Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. poz. 1487) oraz Uchwały Nr XIX/147/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2016 r. poz. 1267) oraz Zarządzenia Burmistrza Gołdapi Nr 1258/XI/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Domu Kultury w Gołdapi  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się regulamin korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dyrektor

                                                                                              Domu Kultury w Gołdapi

                                                                                              mgr Halina Wojtanis

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi

z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

Regulamin korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi

 

1. Regulamin dotyczy korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi oraz terenu przynależnego do Domu Kultury (dalej DK).

2. DK otwarty jest w dni robocze w godz. 8:00-22:00, oraz w inne dni w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych.

3. Wejście na spektakle, koncerty i inne wydarzenia biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu, pisemnego zaproszenia, blankietu lub innego, obowiązującego druku na dane wydarzenie oraz biletu elektronicznego. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na ww. drukach.

4. Widzowie są zobowiązani punktualnie przybywać na wydarzenia organizowane w obiekcie DK; po ich rozpoczęciu widzowie nie będą wpuszczani.

5. Przed wejściem na wydarzenie należy wyciszyć lub wyłączyć telefony komórkowe. Nie wolno wnosić jedzenia i napojów. Obowiązuje całkowity zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku podczas wydarzenia.

6. Zasady uczestnictwa w zajęciach reguluje oddzielny dokument – Regulamin uczestnictwa i opłat za zajęcia- dostępny na stronie www.dkgoldap.pl.

7. Osoby, które dokonają zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia DK ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za szkody wyrządzone przez nieletnich, odpowiadają ich prawni opiekunowie.

8. Osoby przebywające w obiekcie zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów BHP, ppoż oraz rygorów sanitarnych.

9. Szatnia znajduje się w holu Kina Kultura. Korzystanie z szatni jest bezpłatne i obowiązkowe w przypadku imprez odbywających się w sali widowiskowo – kinowej w sezonie jesienno-zimowym. DK nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Nie należy pozostawiać w szatni przedmiotów wartościowych, takich jak telefon komórkowy, portfel itp. Wózki dziecięce należy pozostawić przy szatni w holu.

10. Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku DK i są bezpłatne dla osób korzystających z usług DK. Na terenie budynku DK znajduje się toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (na parterze budynku – Kino Kultura oraz sali tanecznej).

11. Osoby przebywające w obiekcie DK zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu DK. W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu mogą być stosowane następujące środki:

a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,

b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu DK,

c) wezwanie Straży Miejskiej lub Policji.

12. Za przedmioty pozostawione w obiekcie, DK nie ponosi odpowiedzialności.

13. Na terenie DK obowiązuje zakaz:

a) zakłócania porządku,

b) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa, obrażania innych osób, zachowania w sposób niekulturalny i sprzeczny z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego,

c) palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów, stosowania narkotyków lub innych używek, a także przebywania w obiekcie DK pod ich wpływem,

d) spożywania alkoholu i przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie DK,

e) biegania po holach i korytarzach, jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach itp. oraz zjeżdżania po poręczach, rzucania przedmiotami, zaśmiecania,

f) niszczenia, malowania, oklejania, pisania i innego dewastowania ścian, urządzeń i wyposażenia DK,

g) używania przedmiotów, które mogłyby służyć do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienia lub utrudnienia jej identyfikacji,

h) wnoszenia i posiadania: środków i napojów odurzających, substancji psychotropowych lub innych działających podobnie, przedmiotów, które wytwarzają niewspółmierny do okoliczności hałas, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac lub innych działających podobnie przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej, różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem.

14. Na terenie DK bez zgody dyrekcji lub osób upoważnionych obowiązuje zakaz:

a) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem osób niepełnosprawnych z psem asystującym,

b) dystrybucji i pozostawiania ulotek, plakatów, transparentów i innych materiałów reklamowych i promocyjnych,

c) rejestrowania wydarzeń w postaci dźwiękowej lub wizualnej,

d) przebywania w miejscach niedozwolonych lub przeznaczonych wyłącznie dla pracowników, m.in. dach, zaplecza, przejścia pracownicze,

e) organizowania sesji zdjęciowych.

15. Pomieszczenia i sprzęt Domu Kultury przy ul. Krótkiej 2 w Gołdapi (opłaty za wynajem na jednorazowe wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne, gospodarcze):

a) sala widowiskowa – 550,00 zł netto,

b) sala wielofunkcyjna – 110 zł netto, (1 godz.),

c) studio nagrań z obsługą – 100 zł netto (1 godz.), każda kolejna godzina 50 zł (netto),

d) szatnia wraz z obsługą – 120 zł netto,

e) system estradowo-nagłośnieniowy dużej mocy wraz z obsługą – 2200 zł netto,

f) system estradowo-nagłośnieniowy średniej mocy wraz z obsługą – 1100 zł netto,

g) system estradowo-nagłośnieniowy małej mocy wraz z obsługą – 5500 zł netto,

h) pojedynczy element systemu estradowo-nagłośnieniowego – 120 zł netto,

i) system nagłośnienia konferencyjnego wraz z obsługą – 400 zł netto,

j) zestaw wzmacniaczy scenicznych – 350 zł netto,

k) pojedynczy wzmacniacz sceniczny – 150 zł netto,

l) zestaw perkusyjny – 350 zł netto.

16. Wynajem pomieszczeń i sprzętu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego złożony do Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi. Wzór wniosku o wynajem pomieszczeń i sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

17. Wynajęcie pomieszczeń i sprzętu następuje po podpisaniu umowy pomiędzy Najemcą a Wynajmującym, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Najemca nabywa prawo do korzystania z pomieszczeń i sprzętu lokalu po wcześniejszym dokonaniu wpłaty za wynajem pomieszczeń, której dokonuje się  na podany w umowie rachunek bankowy, chyba, że warunki umowy stanowią inaczej.

18. Upoważniony pracownik DK udostępnia dostęp do lokalu po okazaniu dowodu wpłaty i ustaleniu godziny przekazania pomieszczenia.

19. Do obowiązku upoważnionego pracownika DK należy:

1) utrzymanie stałego kontaktu z najemcą i wynajmującym,

2) udostępnienie lokalu najemcy,

3) sprawdzenie i odbiór czystości w budynku i przyległego terenu po wynajmie,

4) zgłaszanie usterek, awarii, a także szkód wyrządzonych przez najemcę.

20. W przypadku rezerwacji z dużym wyprzedzeniem czasowym (ponad 3 miesiące) należy potwierdzić wynajem najpóźniej na miesiąc przed terminem. Brak potwierdzenia rezerwacji, nawet przy pozytywnie zaopiniowanym podaniu, będzie traktowany jako odstąpienie od umowy przez Najemcę.

21. Przy przekazaniu i zdaniu pomieszczeń obecna/e jest/są osoba/y, które podpisały umowę najmu oraz osoba odpowiedzialna, do której należy przyjęcie lokalu oraz nadzór nad korzystaniem z lokalu.

22. Najemca w przypadku organizacji imprez z wykorzystaniem muzyki itp. zobowiązuje się do uiszczenia opłat ZAIKS.

23. Najemca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku użytkowania wynajmowanych pomieszczeń, w zakresie i terminie określonym w umowie.

24. Dochody z wynajmu pomieszczeń są przeznaczone na działalność statutową DK.

25. Obiekt DK nie może być wykorzystywany do imprez które:

a) godzą w uczucia religijne,

b) są sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami etyki,

c) propagują wartości i treści zakazane prawem,

d) stanowią zagrożenie dla obiektu DK i bezpieczeństwa osób w nim przebywających,

e) prezentują treści mogące godzić w renomę i markę DK,

f) naruszają dobra osobiste osób trzecich lub zagrażają porządkowi publicznemu.

26. Regulamin dostępny jest na stronie www.dkgoldap.pl oraz w holu budynku DK.

27. Wejście do obiektu DK oznacza zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu do korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi

 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

 

WNIOSEK O WYNAJEM POMIESZCZEŃ  I SPRZĘTU  DOMU KULTURY W GOŁDAPI

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu, instytucji …………………………………………………………… Adres zamieszkania lub adres siedziby………………………………………………………………………. …………………………….. Telefon kontaktowy /e-mail……………………………………………………………………………………

 

Zwracam się z prośbą o wynajem pomieszczenia oraz nagłośnienia wraz z obsługą w terminie od……………………..…….…godz.………………….do………………………godz.…………………..w celu zorganizowania …………………………………………………………………………………………………….Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązującym Regulaminem korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi

Miejscowość i data Podpis/y Wnioskodawcy/ów

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

AKCEPTACJA/ ODMOWAWYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU PRZEZ DYREKTORA DK

…………………………………………………………………………..………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………….…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………….…………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………….…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data: ……………                                                                                                Podpis: ………………………

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu do korzystania z usług Domu Kultury w Gołdapi

 stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1/2023

Dyrektora Domu Kultury w Gołdapi z dnia 3 stycznia 2023 r.

 

 

UMOWA

Zawarta w dniu ………………………………………………. w Gołdapi

pomiędzy

DOM KULTURY W GOŁDAPI Z SIEDZIBĄ PRZY UL. KRÓTKIEJ 2,

19-500, GOŁDAP

NIP 847-000-3402

Reprezentowany przez …………………………….……………………………………………………………………….., zwanym dalej Wynajmującym a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Najemcą, zawarta została Umowa o następującej treści:

 

§ 1.

 

Wynajmujący oddaje Najemcy pomieszczenie/a w ………………………………………………………………………………………..… ……….…………………………………………………… w celu ………………………………..………………………………..……..………………….……….., która/które/który* odbędzie się w dniu/dniach ……………..……….…………… w

godzinach ………………………………………. wejście do pomieszczenia o godz. ……. ).

 

§ 2.

 

Za wynajęcie pomieszczenia/ń, o którym/ch mowa w §1  Najemca zapłaci z góry Wynajmującemu kwotę:  …………. zł brutto / netto* (słownie: ………………………….……………………………………..) Strony niniejszej umowy ustalają, że kwota powyższa zostanie wpłacona najpóźniej 3 dni przed terminem najmu przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr 41 1020 4724 0000 3902 0007 5143.

 

§ 3.

 

Najemca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych ewentualne ubytki w wyposażeniu, powstałe z winy   Najemcy.

 

§ 4.

 

  1. W przypadku rezerwacji pomieszczenia/ń z dużym wyprzedzeniem czasowym należy potwierdzić termin najmu najpóźniej na miesiąc przed terminem imprezy określonym w niniejszej Umowie. Brak potwierdzenia rezerwacji będzie traktowany jako odstąpienie od Umowy przez Najemcę.
  2. W przypadku odwołania imprezy na mniej niż 7 dni przed terminem określonym w niniejszej Umowie przez Najemcę bądź osobę trzecią, na rzecz której zostało/y wynajęte pomieszczenie/e, o której mowa w §1, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 50 % kwoty, o której mowa w §2.
  3. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych bądź pożaru, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca odstępują od naliczania kar umownych.

 

§ 5.

 

  1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniu/ pomieszczeniach, o którym/ej mowa w §1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi DK odpowiedzialnemu za udostępnienie pomieszczeń.
  2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budynku, jak również do utrzymywania w należytej czystości najmowanego pomieszczenia.
  3. Za rzeczy prywatne postawione na terenie obiektu w trakcie wynajmu Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  4. Po zakończeniu najmu, o którym mowa w § 1 Najemca zgłosi ten fakt pracownikowi DK odpowiedzialnemu za udostępnienie pomieszczeń w celu wspólnego sprawdzenia stanu technicznego pomieszczenia/ń oraz znajdujących się w nim/nich wyposażenia.
  5. Najemca winien oddać pomieszczenie/pomieszczenia w należytym stanie sanitarnym z zachowaniem porządku i czystości.

 

§ 6.

 

  1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności i nie zapewnia ubezpieczenia na wypadek kontuzji i wypadków doznanych w pomieszczeniu podczas wydarzenia.
  2. Wynajmujący nie zapewnia opieki dla osób, w tym nieletnich przebywających w pomieszczeniu podczas wydarzenia.

 

§ 7.

 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności.

 

§ 8.

 

Wszelkie spory strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie dojścia przez strony do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu ustala się właściwe sądy.

 

§ 9.

 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§ 10.

 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

………………………………………………….                                                            ……………………………………….