Ochrona danych osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi, z siedzibą przy ul. Krótkiej 2, 19-500 Gołdap, kontakt e-mailowy: sekretariat@dkgoldap.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@egoldap.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. w związku z prowadzoną działalnością statutową szczególnie na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, takiej jak: prowadzenie zajęć muzycznych, wokalnych, fotograficznych, plastycznych itp. w dedykowanych pracowniach, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (koncerty, festiwale, przeglądy), organizowanie wystaw, warsztatów i konkursów, prowadzenie świetlic wiejskich i parków rekreacyjno-kulturowych oraz realizacja innych zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnej;

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i realizacji umów najmu pomieszczeń lub użyczenia sprzętu przez Administratora.

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązków podatkowych związanych z przyznawaniem nagród finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zajęć, pracowników i mienia Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego, zgodnie z art. 108a Ustawy Kodeks pracy;

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, tj. w celu promowania działalności Administratora, w szczególności dotyczących prowadzonych zajęć i organizowanych imprez, poprzez udostępnianie informacji wraz z wizerunkiem uczestników na oficjalnych stronach internetowych Administratora, oraz na stronach lokalnych mediów;

4) Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.
Odbiorcami danych osobowych będą również podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, Policja, Urząd Skarbowy. Dane przetwarzane w celach promocyjnych Administratora będą udostępniane na oficjalnych stronach internetowych Administratora, tablicach informacyjnych, gazetkach, kronikach lub na stronach internetowych mediów (w szczególności lokalnych).

5) Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczestnik będzie uczęszczał na zajęcia pracowni lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w szczególności przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez Administratora, w tym związanych z archiwizacją.
Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu wizyjnego będą przechowywane do 3 miesięcy od dnia nagrania, następnie będą automatycznie kasowane.

6) Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swoich dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7) W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

9) Podanie danych osobowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zamierzonych celów. Brak ich podania będzie skutkował brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług związanych z działalnością statutową Administratora.

Klauzula informacyjna przy postępowaniu w trybie zapytania ofertowego